Gwelediageth

Datblygu disgyblion hapus, iach a dwyieithog sy’n cyflawni eu potensial mewn amgylchedd dysgu cadarnhaol a chofiadwy.

Nod ac amcanion yr Ysgol Rhys Prichard

Cynhwysol

Bod yn ysgol gynhwysol drwy:

 • Gynnig cyfle cyfartal i bawb heb wahanu o ran crefydd, hil, gallu, diwylliant, rhyw ac oedran.
 • Sefydlu perthynas waith da gyda disgyblion, rhieni, staff, llywodraethwyr a’r gymuned.
 • Barchu ac ennill parch
 • Ddathlu, cofleidio a gwerthfawrogi amrywiaeth.
 • Fabwysiadu polisi drws agored.
 • Werthfawrogi pob person fel unigolyn.

Herio i lwyddo

Byddwn yn herio i lwyddo drwy:

 • Greu amgylchedd dysgu ac addysgu sydd yn hyrwyddo ac ysgogi pawb.
 • Osod targedau uchelgeisiol
 • Ymdrechu i gyrraedd llawn potensial. Ffocysu ar ragoriaeth.
 • Fwynhau her, dathlu a rhannu llwyddiant.

Ysbridoli

Creu amgylchedd ysbrydoledig gyda’r plentyn yn y canol sydd yn annog plant i fod:

 • Yn hapus.
 • Yn hyderus ac annibynnol.
 • Yn barchus.
 • Wedi eu sbarduno.
 • Yn rhannu profiadau a barn.
 • Ag agwedd cadarnhaol
 • Yn gyfeillgar
 • Yn datblygu’n barhaus
 • A ffydd mewn disgyblion a staff
 • Yn gytbwys
 • Yn gymdeithasol
 • Yn chwilfrydig
 • Yn cydweithio
 • Yn ddiogel
 • Yn gweithio i gyrraedd eu potensial

Ethos Gymreig

Dathlu a hyrwyddo ein hiaith a diwylliant drwy:

 • Ennyn brwdfrydedd ac annog parch.
 • Greu ymwybyddiaeth o hanes y wlad, ei datblygiad, cartrefi, bwyd, dillad.
 • Ymweld a lleoliadau hanesyddol a diwylliannol.
 • Hybu adnabyddiaeth o gerddoriaeth ein gwlad- Alawon traddodiadol, gwerin, emynau corawl a dawns.
 • Barchu a hyrwyddo ei thraddodiadau drwy eisteddfodau, cyngherddau a dathliadau.